سری و موازی کردن باطری ها

برای افزایش ولتاژ و یا جریان یک باطری می توانید دو عدد باطری را با هم سری و یا موازی ببندید ، برای اینکار طبق تصویر زیر عمل کنید ، اگر دو باطری را به صورت سری به یکدیگر متصل کنید مقدار ولتاژ ها با هم جمع می شوند و جریان خروجی نیز می شود جریان معادل یا وسط ، اگر با هم موازی کنید باطری ها را جریان هر دو باطری با هم جمع می شوند و ولتاژ خروجی میشود ولتاژ معادل یا وسط ، به طور مثال برای باطری به باطری کردن دو خودرو باید باطری ها را با یکدیگر موازی کنیم که جریان بیشتری به خودرو برسد .

 

در تصویر بالا نحوه صحیح بهم بستن باطری ها را مشاهده می کنید