طرز ساخت مدار زنگ

مکانیزم و ساخت زنگ اخبار مغناطیسی

مکانیزم و ساخت زنگ اخبار مغناطیسی به روش لذت الکترونیک ابتدا به ویدیو انتهای این نوشته توجه فرمایید . . . مکانیزم عملکرد زنگ الکترمغناطیسی را در این ویدیو میتوانید درک نمایید ، زمانی چکش در حالت پایین و خاموش…